January 6, 2015

Về Cơ quan chúng tôi: Injured Workers Support Network

MẠNG LƯỚI HỖ TRỢ CÔNG NHÂN BỊ THƯƠNG TẬT- là một cơ quan không hỗ trợ cho tổ chức có lợi nhuận, mà chỉ hỗ trợ cho các công nhân bị thương và bệnh tật ở nơi làm việc. Mục đích chính yếu của cơ quan này là giúp đỡ các công nhân khi họ phải chịu đựng nhiều điều khó khăn trong suốt quá trình bị thương và tật bệnh- giúp điều chỉnh các nhu cầu cần thiết; cũng như trợ giúp các vấn đề về tâm lý và trở lại làm việc.

Mạng lưới Hỗ trợ Công nhân bị Thương tật:

Giúp đỡ và hỗ trợ những công nhân đã bị thương tật nơi làm việc, chịu đựng sự suy yếu sức khỏe và bệnh tật.

Cung cấp và chia sẻ những kinh nghiệm và thông tin về luật Bồi thường tại nạn Lao động cho công nhân và Quyền lợi của họ.

Tạo lập một mạng lưới kết nối giữa các công nhân bị thương tật với các tổ chức có cùng một mục đích và đối tượng được trợ giúp giống như nhau.

Giúp đỡ và khuyến khích những công nhân bị thương tật – thành lập mối liên kết với tổ chức y tế cộng đồng ở địa phương của họ, cũng như liên kết với các Bộ, Ban Ngành của chính phủ và Các Nhóm Tương Trợ Cá nhân khác- là những nơi cùng hỗ trợ cho những công nhân bị thương tật.

Đấu tranh cho sự thay đổi về Hệ thống Bồi thường tai nạn Lao Động cũng như Sự trị liêu cho công nhân bị thương tật ở NSW.

Nếu bạn là một công nhân đã bị thương hay bệnh tật và cần sự giúp đỡ, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi.

Trang mạng: www.injuredworkersupport.org.au

TTY: 13 1450

Phone: (02) 9749 7566

Địa chỉ điện thư: help@injuredworkersupportnetwork.org.au

 

Translation provided by Asian Women At Work www.awatw.org.au